ALV 2019

 

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING.

 

 

Beste leden,

 

Hierbij nodigt het bestuur alle leden van WTC Hank uit voor de algemene ledenvergadering, die gehouden zal worden op vrijdag 22-02-2019 , aanvang 20.00 uur in ‘t Uivernest.

 

Agenda van de vergadering:

 

1. Opening door de voorzitter.

 

2. Mededelingen van het bestuur.

 

3. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van 09 maart 2018

( wordt uitgereikt tijdens ALV ).

 

4. Jaarverslag 2018 van de secretaris.

 

5. Financieel jaarverslag 2018 van de penningmeester

en verslag van de kascontrole-commissie Petro en Rini over het jaar 2018.

 

6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.

7. Contributie € 40 per jaar. Gaarne overmaken op bankrekeningnr.

NL77RBRB069.53.51.877 t.n.v. Wielertrimclub Hank.

 

8. Verkiezing bestuursleden. Aftredend zijn Hendril-Jan Schep en Jan van Noorloos.

Herkiesbaar : Hendrik-Jan Schep, niet herkiesbaar : Jan van Noorloos

De leden kunnen tegenkandidaten stellen tot aan de aanvang van de jaarvergadering

dmv. aanmelding bij het bestuur.

 

9. Bespreking concept ontwerp-rittenprogramma 2019

(staat op de website en wordt uitgereikt op ALV).

 

10. Prijsuitreiking clubkampioenschap 2018 aan de nr. 1, 2 en 3.

 

11. Wijziging huishoudelijk reglement ( wordt uitgereikt tijdens ALV ).

 

12. Rondvraag.

 

P.S. Bij verhindering gaarne bericht aan de secretaris

(tel. 402226 / hendrikjan.schep@gmail.com).