ALV 2019

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING.Beste leden,


Hierbij nodigt het bestuur alle leden van WTC Hank uit voor de algemene ledenvergadering, die gehouden zal worden op vrijdag 22-02-2019 , aanvang 20.00 uur in ‘t Uivernest.


Agenda van de vergadering:


1.  Opening door de voorzitter.


2.  Mededelingen van het bestuur.


3.  Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van 09 maart 2018

     ( wordt uitgereikt tijdens ALV ).


4.  Jaarverslag 2018 van de secretaris.


5.  Financieel jaarverslag 2018 van de penningmeester

     en verslag van de kascontrole-commissie Petro en Rini over het jaar 2018.


6.  Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.

 

7.  Contributie € 40 per jaar. Gaarne overmaken op bankrekeningnr.

     NL77RBRB069.53.51.877    t.n.v. Wielertrimclub Hank.


8.  Verkiezing bestuursleden. Aftredend zijn Hendril-Jan Schep en Jan van Noorloos.

     Herkiesbaar : Hendrik-Jan Schep,  niet herkiesbaar : Jan van Noorloos

     De leden kunnen tegenkandidaten stellen tot aan de aanvang van de jaarvergadering

     dmv. aanmelding bij het bestuur.


9.  Bespreking concept ontwerp-rittenprogramma 2019

     (staat op de website en wordt uitgereikt op ALV).


10. Prijsuitreiking clubkampioenschap 2018 aan de nr. 1, 2 en 3.


11. Wijziging huishoudelijk reglement ( wordt uitgereikt tijdens ALV ).


12. Rondvraag.


     P.S. Bij verhindering gaarne bericht aan de secretaris

     (tel. 402226 / hendrikjan.schep@gmail.com).