Verslag ALV 2018


Verslag van de algemene ledenvergadering van WTC Hank op vrijdag 9 maart 2018 in Dorpshuis het Uivernest


1. De voorzitter opent om 19.37 uur de vergadering in het Uivernest en heet de 31 aanwezige leden hartelijk welkom op de 40e algemene ledenvergadering. Een bijzonder welkom is er voor Dé Hoppener, instructrice van de plaatselijke EHBO. Vorig jaar is tijdens de ALV het voorstel aangedragen om een voorlichting te laten verzorgen over EHBO voor fietsers. Dé behandelt in jaar presentatie de meest voorkomende ongevallen en geeft praktische tips aan ons voor onderweg.


2. Voor deze vergadering hebben zich 19 leden afgemeld. De voorzitter bericht over recent geopereerde leden. Jan de Rooij is aan zijn rug geopereerd, de prognoses zijn positief, maar voorlopig is hij er nog niet bij. Hans van Tricht heeft zijn sleutelbeen gebroken, maar meldt zelf dat hij de start van het seizoen haalt. Datzelfde geldt voor Gerrit die bijna zijn eigen voet had afgezaagd.

Dit jaar starten 3 nieuwe leden: Arjan van der Pijl, Wouter Wolthuis en Joyce Schep-Ottevanger. Gestopt zijn Peter van den Wildenberg, Zeger van der Stelt  en Jurgen Lensvelt. Theo Hanegraaf blijft rustend lid. Dit jaar zijn er 3 leden die 25 jaar lid zijn van de vereniging: John Kasen, Paul Sengers en  Perry van Bavel. Middels een bos bloemen worden zij gehuldigd. Ook onze voorzitter wordt gehuldigd, omdat hij al 25 jaar deze functie vervuld.


3. De notulen van de algemene ledenvergadering van 10 maart 2017 worden door de vergadering goedgekeurd met dank aan de samensteller.


4. De secretaris leest het jaarverslag 2017 voor. Het verslag zal op de website worden geplaatst.


5. De penningmeester geeft een toelichting op het verstrekte financieel verslag 2017. Er hoeven geen borgen meer terugbetaald te worden. Er is al een mooi saldo op de rekening. Maar dat is ook nodig omdat we dit jaar het 40 jarig bestaan vieren en nieuwe kleding gaan aanschaffen.

De controle van de kas is dit jaar door Petro en Rini uitgevoerd. Rini meldt namens de kascontrolecommissie dat de administratie 100% in orde was. 


6. Volgend jaar bestaat de kascontrolecommissie wederom uit Petro van den Bosch en Rini Timmermans.


7. De contributie bedraagt net als vorig jaar €40.


8. Marieke van den Oord is aftredend bestuurslid en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten aangedragen. Unaniem stemt de ALV in met herbenoeming van Marieke.


9. De penningmeester meldt dat het rittenprogramma op de website staat. Het programma lijkt op vorig jaar, maar er zijn wel degelijk wijzigingen: vanwege teruglopende belangstelling en het tijdsbeslag van voorbereiding is de rit naar Poppel geschrapt. Daarvoor in de plaats is de rit naar Lexmond terug op het programma.

Op verzoek van Ronald is de kermisrit van zondag naar zaterdag verplaatst. Dat maakt het voor leden makkelijker om als vrijwilliger bij de Wielerronde te helpen. Als tegenprestatie krijgen we na die zaterdagrit een rondje aangeboden op het terras van het Uivernest.

Hans van Tricht wil de rit van 16 september wel leiden in de a-groep en ruilt deze gelijk met de rit van 22 juli van Patrick.

De rit van 30 september is nog niet ingevuld. Suggesties kunnen gemeld worden bij de penningmeester.

Als een wegkapitein toch verhinderd is, dan graag zelf ruilen met een andere wegkapitein.

Lange ritten worden niet gesplitst, tenzij er een hoge opkomst is. In het rittenprogramma is op basis van het verleden alleen de lange rit met Hemelvaart al gesplitst.

Dit jaar zijn 3 MTB ritten georganiseerd. De opkomst was mager en bestond bijna volledig uit leden die toch al (samen) MTB-en. Om die reden wordt gestopt met deze activiteit. Het bestuur bedankt André en Gijs voor hun inzet.


10. De voorzitter gaat over tot uitreiking van bonnen van Van Oord van respectievelijk              € 20,00; € 17,50 en € 15,00 aan de eerste 3 van het opkomstklassement 2017: Kees van Schijndel, Hans van Tricht en Herman Ottevanger. Kees krijgt als clubkampioen ook de wisselbeker overhandigd.


11. Eind van dit jaar is het tijd om de kleding te vervangen. Het bestuur vraagt toestemming om zich te gaan oriënteren en na akkoord over te gaan tot aanschaf. De leden verlenen toestemming en geven de volgende punten mee:

•Kwaliteit van de zeem

•Kwaliteit van de stof van de broek

•Biedt leden de keuze om tegen meerprijs een betere broek (zeem) aan te schaffen.

•Geen rood in de broek

•De mogelijkheid voor nabestellingen, ook ivm nieuwe leden

Het bestuur gaat de mogelijkheden inventariseren en komt in de loop van het jaar met een voorstel.


12. De vereniging bestaat dit jaar 40 jaar. Het bestuur stelt voor dit te vieren. Om dit voor te bereiden wordt voorgesteld een feestcommissie in te stellen. Namens het bestuur neemt Marieke zitting. Leden kunnen zich bij haar melden als ze ook in die commissie willen. Els en Joyce melden zich tijdens de vergadering aan.


13. De voorzitter vraagt of de leden nog punten in willen brengen ter vergadering.

Henny vraagt om in de a-groep de maximum snelheid van 32 te respecteren. Het bestuur voegt daaraan toe dat het belangrijk is dat we elkaar daarop aanspreken.

Stefan vraagt of de kleuren van de kleding ook de clubkleuren zijn. Dit wordt bevestigd, waarbij nog gemeld wordt dat in eerste instantie met grijze kleding werd gereden.

Corné Luiken heeft via de mail gevraagd of de extra ronde na de eerste rit, opgenomen kan worden in het rittenschema. Omdat dit geen clubactiviteit is, wordt besloten dit niet op te nemen.


Tot slot van deze algemene ledenvergadering dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun komst en sluit om 22.07 uur de vergadering en wenst alle leden een sportief en veilig seizoen toe.