ALV 2020

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING.Beste leden,


Hierbij nodigt het bestuur alle leden van WTC Hank uit voor de algemene ledenvergadering, die gehouden zal worden op vrijdag                  , aanvang 20.00 uur in ‘t Uivernest.


Agenda van de vergadering:


1.  Opening door de voorzitter.


2.  Mededelingen van het bestuur.


3.  Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van             maart 2019

     ( wordt uitgereikt tijdens ALV ).


4.  Jaarverslag 2019 van de secretaris.


5.  Financieel jaarverslag 2019 van de penningmeester

     en verslag van de kascontrole-commissie  Stefan en Arwin over het jaar 2019.


6.  Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.

 

7.  Contributie € 40 per jaar. Gaarne overmaken op bankrekeningnr.

     NL77RBRB069.53.51.877    t.n.v.  Wielertrimclub Hank.


8.  Verkiezing bestuursleden. Aftredend zijn .

     Herkiesbaar : 

     De leden kunnen tegenkandidaten stellen tot aan de aanvang van de jaarvergadering

     dmv. aanmelding bij het bestuur.


9.  Bespreking concept ontwerp-rittenprogramma 2020

     (staat op de website en wordt uitgereikt op ALV).


10. Prijsuitreiking clubkampioenschap 2019 aan de nr. 1, 2 en 3.


11. Wijziging huishoudelijk reglement ( wordt uitgereikt tijdens ALV ).


12. Rondvraag.


     P.S. Bij verhindering gaarne bericht aan de secretaris

     (tel. 402226 / hendrikjan.schep@gmail.com).